VI Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej 11 i 14 maja 2016 r.

W tym roku – już w VI edycji naszych Dni – również nie zabraknie wydarzeń!

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję: „Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i w wybranych krajach. Lokalne systemy i sposoby wprowadzania zmian” w dniu 11 maja 2016r! Rejestracja uczestników nadal trwa i została przedłużona do dnia 08.05.2016r. (certyfikaty dla osób rejestrujących się w tym czasie będą możliwe do odebrania w późniejszym terminie).

Jednocześnie informujemy, że rejestracja uczestników w dniu konferencji będzie trwać od godziny 9.00 w Biurze Konferencji przy Auli C w budynku A-16 przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia.

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, asystentów rodziny, wychowawców w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych, decydentów lokalnych, władze samorządowe, pracowników naukowych a także doktorantów i studentów do udziału w  konferencji:
do udziału w konferencji

„Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i wybranych krajach.

Lokalne systemy i sposoby wprowadzania zmian”

w dniu 11 maja 2016 r.

Najważniejszymi celami Konferencji są:

  • przekazanie rzetelnej wiedzy na temat rodzinnej pieczy zastępczej (adopcji, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) w Polsce i w wybranych krajach;
  • przedstawienie aktualnej sytuacji rodzinnych form pieczy zastępczej oraz lokalnych systemów;
  • integracja osób, służb i organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej;
  • rozpropagowanie idei podejmowania się rodzicielstwa zastępczego;
  • zainicjowanie krajowych i międzynarodowych badań naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami i zachęcamy do uczestnictwa!

Komitet Naukowy: Komitet Organizacyjny:
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
– przewodnicząca –
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
– przewodnicząca –
prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel (UO) mgr Joanna Hadzicka, UZ
prof. zw. dr hab. Maria Deptuła (UKW)  mgr Natalia Harewska, UZ
prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz (UW) lic. Natalia Michalak, UZ
prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka (UKW)
prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk (UZ)
dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW
dr hab. Ewa Muszyńska, prof. UAM
dr hab. Roman Jusiak (KUL)
dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
dr hab. Ewa Jarosz, prof. UŚ
dr hab. Sylwia Badora, prof. PWSZ w Tarnobrzegu
dr Małgorzata Prokosz (UW)
dr Leszek Albański (PWSZ w Jeleniej Górze)
dr Jarosław Przeperski (UMK)
dr Anna Szczęsna-Szeib (UZ)
dr Krzysztof Zajdel (UZ)
dr Edyta Bartkowiak (UZ)
Termin Konferencji: 11 maja 2016r.

Miejsce Konferencji: budynek A-16 przy al. Wojska Polskiego 69 – aula C (obrady plenarne), wyznaczone sale (obrady w sesjach) oraz hol główny budynku (sesja plakatowa).

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałek Województwa Lubuskiego, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

PROGRAM KONFERENCJI

Obrady plenarne
9.45-10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
10.00-10.15 Trauma powrotów dziecka z rodzin zastępczych do domów dziecka.
prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec – Holka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
10.15-10.35 Przyjęcie do rodziny zastępczej jako krytyczne wydarzenie w życiu dziecka.
dr hab. Ewa Muszyńska, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
10.35-10.45 Koordynator pieczy zastępczej jako profesjonalista społeczny.
dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UZ (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)
10.45-11.00 Działalność ROPS w Zielonej Górze w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w województwie lubuskim
mgr Jakub Piosik (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze)
11.00-11.15 Interdyscyplinarność zjawiska rodzinnej pieczy zastępczej. W kierunku lepszej integracji i koordynacji systemowej.
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
11.15-11.45 Przerwa kawowa
Kampania informacyjna, prezentacja plakatów „Dobre praktyki w lokalnych systemach pieczy zastępczej” w holu przed salą obrad
Doktoranci i studenci Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczej (Uniwersytet Zielonogórski)
Wybrane aspekty funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej
11.45–12.00 Modele reunifikacji rodzin w badaniach nad powrotem dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.
dr Jarosław Przeperski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
12.00-12.15 Piecza zastępcza – rodzicielskie problemy i możliwości wsparcia.
dr Małgorzata Prokosz (Uniwersytet Wrocławski)
12.15-13.00 Panel dyskusyjny
Liderzy: mgr Ewa Blachowska-sędzia, dr Jarosław Przeperski
13.15-14.30 Obiad
Kampania informacyjna, prezentacja plakatów „Dobre praktyki w lokalnych systemach pieczy zastępczej” w holu przed salą obrad
Doktoranci i studenci Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczej (Uniwersytet Zielonogórski)
Wybrane aspekty funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej w wybranych krajach
14.30-14.50  Интернатная форма воспитания детей: проблемы реформирования в Украине
mgr Julia Gubert (Uniwersytet w Kijowie)
 14.50-15.05  Sposoby pełnienia roli babci i dziadka a możliwości i wymagania roli spokrewnionego opiekuna zastępczego
mgr Joanna Hadzicka
 15.05-15.20 Wybrane aspekty systemu rodzinnej opieki zastępczej w Rosji
mgr Natalia Harewska (Uniwersytet Zielonogórski)
 15.20-15.35  Wybrane aspekty systemu opieki zastępczej w Niemczech
mgr Ewa Nowakowska (Uniwersytet Zielonogórski)
 15.45-16.00
 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Program w wersji elektronicznej można pobrać tutaj.

Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w Konferencji powinni wypełnić formularz zgłoszeń (pobierz formularz) i przesłać go elektronicznie na adres zpoir@wpps.uz.zgora.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2016r.

Koszt uczestnictwa*: czynny: 300 PLN (w ramach opłaty dla uczestników aktywnych organizatorzy zapewniają obiad w dniu konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa oraz udział w publikacji pokonferencyjnej po uzyskaniu pozytywnej recenzji przygotowanego tekstu), bierny: 100 PLN (w ramach opłaty dla uczestników biernych organizatorzy zapewniają obiad w dniu konferencji, materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa).

Wpłaty: na konto bankowe Bank Millennium S.A., PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132

z dopiskiem „Konferencja piecza zastępcza 2016, imię i nazwisko do dnia 30  kwietnia 2016r.
Przy dokonaniu wpłaty po tym terminie uczestnik zobowiązany jest okazać dowód wpłaty w celu uczestnictwa w Konferencji.

UWAGA: faktury VAT wystawiane są wyłącznie zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszenia.

*Dla studentów i doktorantów uczestnictwo w obradach plenarnych i w sekcjach jest bezpłatne.

Zachęcamy także do zapoznania się z relacją z seminariów i pozostałych wydarzeń, które odbyły się w ramach V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim: Hadzicka, J., (2016). V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2.

zpoir@wpps.uz.zgora.pl 

Konferencja Świetlice
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – przewodnicząca
G.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl

mgr Joanna Hadzicka
J.Hadzicka@wpps.uz.zgora.pl

mgr Natalia Harewska
Natalia.Harewska@gmail.com

lic. Natalia Michalak

!