Studia podyplomowe

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
G.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl

Organizator studiów: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

Obsługa administracyjna – sekretariat studiów: Katarzyna Januszek
K.Januszek@wpsnz.uz.zgora.pl
pok. 226, bud. A-16, tel. 68 3284722

Adresatami studiów są: absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.
Kwalifikacje: przygotowanie do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych i pozaszkolnych, wspierających, interwencyjnych i socjalizacyjnych oraz innych wybranych formach opieki dla dzieci do lat trzech; kwalifikacje do zajmowania wymienionych stanowisk określają szczegółowe akty prawne i są uzależnione od ukończonych wcześniej form kształcenia kandydatów.

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1400zł, rekrutacja 85zł.

W ramach studiów realizowany jest program obejmujący 350 godzin zajęć + 150 godzin praktyki, w tym szczegółowo:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 40 godzin,
 • prawne podstawy opieki i wychowania – 20 godzin,
 • pedagogiczne wspieranie rodziny – 30 godzin,
 • psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży – 20 godzin,
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – 70 godzin,
 • wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego – 20 godzin,
 • konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym – 10 godzin,
 • organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych – 10 godzin,
 • elementy terapii pedagogicznej – 10 godzin,
 • zespoły zaburzeń rozwoju dzieci- 10 godzin,
 • elementy pedagogiki zabawy – 10 godzin,
 • muzykoterapia – 10 godzin,
 • techniki plastyczne w pracy z dziećmi – 10 godzin,
 • medialne programy edukacyjne – 10 godzin,
 • formy teatru dziecięcego – 10 godzin
 • wybrane elementy teorii opieki. Pojęciowy model opieki i opiekuna – 6 godzin
 • edukacja kształceniem dla rozwoju – 4 godziny
 • wykład monograficzny – 10 godzin
 • instytucje opiekuńczo – wychowawcze (dom dziecka, centrum usług opiekuńczych, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjno – opiekuńczy, bursa szkolna, dom samotnej matki) – 20 godzin
 • wybrane zagadnienia patologii młodzieży – 10 godzin
 • proseminarium – 20 godzin